Sociala insatser

Idag arbetar vi med sociala insatser för alla åldrar samt rusta och matcha som vägleder och stöttar personer ut i arbetslivet. Mångfalden inom personalgruppen består av ett stort antal språk, livserfarenheter och åldrar. Detta för att kunna anpassa insatsen för varje individ och dennes erfarenheter.

Våra medarbetare har stor erfarenhet inom socialt arbete och arbetsmarknadsinsatser. Vi har bland annat arbetat på socialtjänst, HVB-hem, missbruksvård, öppenvård och ungdomsverksamheter. Personalen har en gedigen erfarenhet av att arbeta med kriminalitet, missbruk, beroende, antisocialt beteende, familjebehandling, utredning, våld i nära relation, neuropsykiatriska diagnoser, intellektuell funktionsnedsättning samt samsjuklighet.

Vår personal är utbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, familjepedagoger, mentalskötare och examinerade handledare.

Särskild kvalificerad kontaktperson/Coach

Insatsen riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som är i behov av stöd och hjälp.

Det kan handla om personer som befinner sig i riskzon för att falla in i missbruk, kriminalitet, antisocialt beteende. Det kan även handla om personer som bl. a. blivit utsatta för våld, hot, mobbning, dysfunktionella familjeförhållanden, social fobi.

Våra kontaktpersoner arbetar på uppdrag från socialtjänsten och gör därefter en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Alla uppdrag skiljer sig ifrån varandra eftersom stödet ska anpassas just efter den enskildes behov och situation. Kontaktpersonerna arbetar nära klienterna och stöttar.

Extern handledning

Vi erbjuder grupphandledning till yrkesverksamma inom socialt arbete.

Våra handledare är utbildade socionomer med inriktning i handledning metodik. Handledningen vilar på systemteoretisk grund med psykodynamisk och kognitiv orientering.

Handledningen är anpassad till psykosocialt arbetsområde och kan därför erbjudas till andra grupper.

Stödboende/träningslägenhet

Våra stöd- och träningslägenheter ligger i Stockholm nära tunnelbanestationer. Lägenheterna ligger enskilt i allmänna bostadshus och är fullt utrustade med möbler, husgeråd, TV och internet.

Ett antal av våra stödlägenheter har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär att vi uppfyller de krav som IVO ställer till exempel när det gäller utbildningsnivå på personal, dokumentation och krav på registerutdrag från polisen.

Boendeformen ger tillfälle att prova på att ta eget ansvar kombinerat med stöd, vägledning och motivation från boendestödjare.

Boendestödjaren träffar den boende regelbundet och bistår med den hjälp som den enskilde är i behov av.

Våra boendestödjare arbetar på uppdrag från socialtjänsten och gör därefter en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Alla uppdrag skiljer sig ifrån varandra eftersom stödet ska anpassas just efter den enskildes behov och situation.

Verksamheten hjälper de boende att träna på saker de behöver kunna för att bli självständiga och självförsörjande individer som klarar sig i samhället. De boende har möjlighet att ringa KKP dygnet runt via journummer.

Jour- och Familjehem

Med konsulentstödda jour- och familjehem avses att familjerna får stöd av våra konsulenter som har utbildning inom socialt arbete, och av att handleda jour- och familjehem.

Våra konsulenter har ett nära samarbete med våra jour-, och familjehem och handleder dem i hemmet minst en gång per månad, telefonledes varje vecka samt närvarar vid möten med socialtjänst. Vi erbjuder även extern handledning till våra jour-, och familjehem vid behov. Familjerna och klienterna har möjlighet att ringa KKP dygnet runt via journummer.

Konsulenterna arbetar aktivt med att öka klientens delaktighet och erbjuder denne att ha enskilda samtal vid behov.

Tillsammans med familjehemmet och klienten, utformar konsulenten en genomförandeplan, utifrån socialtjänstens vårdplan.

Våra jour-, och familjehem är belägna i Stockholm.

Vi lägger stor vikt vid att rekrytera erfarna och engagerade familjer, som har erfarenhet av jour-och familjehemsplacering. Alla jour-, och familjehem har som krav att årligen lämna in utdrag från polismyndighetens belastnings-, och misstankeregister.

12-stegsprogrammet

12-stegsprogrammet riktar sig till individer från 18 år med beroendeproblematik. Det kan handla om alkohol-, drog-, eller ett blandat missbruk.

Familjepedagog/Familjebehandlare

Våra familjepedagoger/familjebehandlare arbetar på uppdrag av socialtjänsten och arbetar även som kvalificerade kontaktpersoner.

Familjebehandling utgår ifrån barnets behov och innebär samtal med barnen och i många fall hela familjen.

Tanken med familjebehandlingen är att använda familjens egna resurser för att stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation

Familjebehandling kan genomföras i hemmet, i en särskild lokal eller på annan plats.