Om verksamheten

Vår företagsidé är att vi hjälper individer att hitta rätt och hjälpa sig själva. Vi anser att individens egna färdigheter och resurser är nyckeln till framgång i både karriär och i en fungerande vardag. Att ha stöd och handledning kan göra stor skillnad i en individs liv och ge möjligheten att använda sina resurser på ett givande sätt.

KKP Bemanning bildades 2009, i den bakom företaget har dock funnits mycket längre. Tanken var att utveckla och förfina en insats som passade in i ungdomars och vuxnas verklighet.

Idag arbetar vi med sociala insatser för alla åldrar samt rusta och matcha som vägleder och stöttar personer ut i arbetslivet. Mångfalden inom personalgruppen består av ett stort antal språk, livserfarenheter och åldrar. Detta för att kunna anpassa insatsen för varje individ och dennes erfarenheter.

Värdegrund

Vi som arbetar på KKP Bemanning är i olika åldrar, etnicitet,kön och bakgrund. Vi ser det som en framgångsfaktor, för alla våra kontakter, uppdragsgivare och oss själva. Vi delar också samma värdegrund, alla människor lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion och funktionshinder.

Vi strävar efter mångfald, att ha ett tillåtande klimat där olikheter berikar.

Vi anser att barnets bästa är oerhört viktigt. Barns delaktighet behöver ökas och vi ser därför till att alltid träffa barnet på deras villkor.

Vi anser att barnets bästa är oerhört viktigt. Barns delaktighet behöver ökas och vi ser därför till att alltid träffa barnet på deras villkor.

Vi upplyser barnet om dess villkor. Barn som är placerade är många gånger en utsatt grupp och de ska därför alltid upplysas om vart de kan vända sig, bl. a. till IVO om de inte skulle känna tillit till vare sig oss eller jour-, familjehemmet.

Vår värdegrund är även att aktivt arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet är ett analytiskt förhållningssätt att utforska hur maktrelationer och förtryck skapas, reproduceras och framför allt samverkar på olika nivåer så att vi kan förstå förtrycksmekanismer utifrån klass, kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättningar och ålder.

Vi arbetar aktivt med detta och uppmärksammar det extra vid rekrytering av personal samt jour-, och familjehem.

Teoretiska perspektiv

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi tänker att summan av helheten är större än de enskilda delarna och att en förändring i en del av ett system påverkar de andra delarna av systemet.

Med anledning av detta anser vi att det är verksamt att även ta med den enskildes nätverk i arbetet med denne.

Vi har även ett utvecklingsekologiskt (enligt Urie Bronfenbrenner) synsätt då vi är övertygade om att den enskilde påverkas och utvecklas i samspel med sin miljö och sina medfödda egenskaper. Utvecklingsekologi förklarar på vilket sätt utvecklingen sker genom interaktion med omgivningen och kan användas för att förklara ett barns utveckling.

Vi anser att det är betydelsefullt för den enskilde, som står i centrum, hur de olika närmiljöerna interagerar och samspelar (mesosystemen) med varandra och att de kan påverka den enskilde både negativt samt positivt. Vi strävar efter att ha ett salutogent förhållningssätt och fokusera på det som går bra och fungerar.