Om verksamheten

KKP Bemanning bildades 2009, idén bakom företaget har dock funnits mycket längre.

Grundarna kom från flera olika områden inom socialt arbete så som beroendebehandling, polisen, brandförsvaret och ungdomsverksamhet. Tanken var att utveckla och förfina en insats som passade in i ungdomars verklighet. I dagsläget har företaget utvecklats i fler riktningar, både gällande målgrupp och typer av insatser.

Alla som arbetar hos oss har stor erfarenhet inom olika områden till exempelvis missbruk, kriminalitet, utsatthet, mobbing och dysfunktionella familjer. Mångfalden inom personalgruppen består av ett stort antal talade språk, livserfarenheter och åldrar. Detta bidrar till förverkligandet av målet att kunna anpassa insatsen för varje individ och dennes erfarenheter.

Vi arbetar också med empatiträning på olika sätt, bland annat genom studiebesök, föreläsningar och möten med olika myndighetspersoner.

Vårt kontor finns beläget på Brännkyrka gatan på Söder i Stockholm. I dessa lokaler finns det samtalsrum, konferensrum, möjlighet för våra klienter att låna dator för studier eller jobbsökande samt ett fritidsrum. Våra familjehem finns utspridda runt om i Stockholms område.

Värdegrund

Vi som arbetar på KKP Bemanning är i olika åldrar, etnicitet,kön och bakgrund. Vi ser det som en framgångsfaktor, för alla våra kontakter, uppdragsgivare och oss själva. Vi delar också samma värdegrund, alla människor lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion och funktionshinder.

Vi strävar efter mångfald, att ha ett tillåtande klimat där olikheter berikar.

Vi anser att barnets bästa är oerhört viktigt. Barns delaktighet behöver ökas och vi ser därför till att alltid träffa barnet på deras villkor.

Vi upplyser barnet om dess villkor. Barn som är placerade är många gånger en utsatt grupp och de ska därför alltid upplysas om vart de kan vända sig, bl. a. till IVO om de inte skulle känna tillit till vare sig oss eller jour-, familjehemmet.

Vår värdegrund är även att aktivt arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet är ett analytiskt förhållningssätt att utforska hur maktrelationer och förtryck skapas, reproduceras och framför allt samverkar på olika nivåer så att vi kan förstå förtrycksmekanismer utifrån klass, kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättningar och ålder.

Vi arbetar aktivt med detta och uppmärksammar det extra vid rekrytering av personal samt jour-, och familjehem.

Teoretiska perspektiv

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi tänker att summan av helheten är större än de enskilda delarna och att en förändring i en del av ett system påverkar de andra delarna av systemet.

Med anledning av detta anser vi att det är verksamt att även ta med den enskildes nätverk i arbetet med denne.

Vi har även ett utvecklingsekologiskt (enligt Urie Bronfenbrenner) synsätt då vi är övertygade om att den enskilde påverkas och utvecklas i samspel med sin miljö och sina medfödda egenskaper. Utvecklingsekologi förklarar på vilket sätt utvecklingen sker genom interaktion med omgivningen och kan användas för att förklara ett barns utveckling.

Vi anser att det är betydelsefullt för den enskilde, som står i centrum, hur de olika närmiljöerna interagerar och samspelar (mesosystemen) med varandra och att de kan påverka den enskilde både negativt samt positivt.

Vi strävar efter att ha ett salutogent förhållningssätt och fokusera på det som går bra och fungerar.

Ledningen

Hadgu Habtom
Hadgu HabtomVD
E-post: hadgu@kkpbemanning.se
Telefon: 073-952 31 87

Hadgu hamnade på fel spår i tonåren och fick problem med kriminalitet och utanförskap. I tidig ålder lyckades han vända på sitt destruktiva leverne.

Han började arbeta som kamratstödjare, personlig assistent, kontaktperson och jobbat flera år på beroendeakuten (BAS).

År 1996 bestämde sig Hadgu för att starta upp projektet Against Violence i samarbete med svenska bostäder och närpolisen i Rinkeby. 1997 blev Hadgu Habtom tilldelad Stipendium för en god insats för brottsförebyggande arbete i Tensta och Rinkeby.

År 2009 grundade Hadgu KKP Bemanning AB som idag har Ramavtal med flera kommuner , har även samarbete med ett antal kommuner och behandlingshem utanför ramarna.

Hadgu är utbildad i ledarskap och är instruktör i hot och våld.

Hadgu tycker om att jobba med människor och gillar utmaningar, han är bra på att lyssna och är lyhörd för andras åsikter och behov. Han har erfarenhet av mer än 30 ärenden som kvalificerad kontaktperson.